Nepravidelná slovesa

Sloveso Ty On, Ona, Ono My Vy Oni
1 mít — иметь mám máš máme máte mají
2 být — быть jsem jsi je jsme jste jsou
3 jít — идти jdu jdeš jde jdeme jdete jdou
4 jet — ехать jedu jedeš jede jedeme jedete jedou
5 číst — читать čtu čteš čte čteme čtete čtou
6 psát — писать píšu píšeš píše píšeme píšete píšou
7 brát — брать beru bereš bere bereme berete berou
8 nést — нести nesu neseš nese neseme nesete nesou
9 vědět — знать vím víš víme víte vědí
10 jíst — кушать jím jíš jíme jíte jedí
11 spát — спать spím spíš spí spíme spíte spí
12 pít — пить piju piješ pije pijeme pijete pijí (pijou)
13 hrát — играть hraju (ji) hraješ hraje hrajeme hrajete hrajou (ji)
14 mýt — мыть
mýt se — мыться
mýt si — умываться
myju (ji) myješ myje myjeme myjete myjou (ji)
15 žít — жить žiju (ji) žiješ žije žijeme žijete žijí (žijou)
16 stát — стоять (стоить) stojím stojíš stojí stojíme stojíte stojí
17 bát se — бояться bojím se bojíš se bojí se bojíme se bojíte se bojí se
18 zvát — звать zvu zveš zve zveme zvete zvou
19 plavat — плавать plavu plaveš plave plaveme plavete plavou
20 dostat se — попадать
(как мне попасть до…?)
dostanu se dostaneš se dostane se dostaneme se dostanete se dostanou se